ENGLISH | CZECH | SLOVAK

MECOMS™ Partner: WBI (ENG)

WBI WBI focuses on supplying solutions and services built on the latest Microsoft technologies in the Czech Republic and Slovakia. Having operated more than 10 years in this area, they know that focus on customer needs is key. To hundreds of their customers, WBI brings competitive advantage, helps them reduce costs, improves efficiency and enables them to respond flexibly to changing market conditions.

WBI implementations in the Czech and Slovak Republic (in 9 regional offices) are carried out by over 140 highly trained experts, certified by Microsoft for individual products and for complex solutions. In both countries, WBI has been given the highest Microsoft status, Microsoft Gold Certified Partner, which is the best proof of their skills and competence. However, the best reference for WBI are hundreds of domestic and international companies for whom they successfully implemented their solutions based on Enterprise Resource Planning systems: Microsoft Dynamics AX, NAV or CRM and also SharePoint or specific Business Intelligence, MS Projects and integrations.

WBI‘s mission is to help the customers build a business system, that will enable them grow dynamically and succeed in the tough competition. Reference of the successful fulfillment of the WBI‘s vision is the membership in the 2012 Inner Circle and often membership in President‘s Club for Microsoft Dynamics (last time in the year 2012) and the satisfaction of WBI‘s customers.

Strong WBI‘s team in the area of Microsoft Dynamics AX and Microsoft Dynamics NAV is also responsible for localization of Microsoft Dynamics NAV 2013 for Slovakia and also legislation localization of AX 2012 R2 for Slovakia based on PLLP contract with Microsoft.

WBI is oriented only on Microsoft products, covering the main stream of Microsoft competencies. In the area of ERP solutions WBI is strong in the areas, where IT knowledge is combined with the business knowledge in such vertical.

MECOMS™ Partner: WBI (CZ)

WBI WBI se zaměřuje na dodávky řešení a služeb založených na nejnovějších technologiích Microsoftu v České republice a na Slovensku. Působíc více než 10 let v této oblasti, vědí, že zaměření se na potřeby zákazníků je klíčové. Stovkám jejich zákazníkům WBI přináší konkurenční výhodu, pomáhá jim snižovat náklady, zlepšuje efektivitu a umožňuje jim odpovědět flexibilně na měnící se podmínky trhu.

WBI implementace v České a Slovenské republice (v 9 regionálních pobočkách) jsou prováděny více než 140 vysoce vyškolenými odborníky, kvalifikovanými Microsoftem pro individuální produkty a komplexní řešení. V obou zemích byl WBI udělen nejvyšší status Microsoftu, Microsoft Gold Certified Partner, který je nejlepším důkazem jejich schopností a kompetencí. Nicméně, nejlepší referencí pro WBI jsou stovky domácích a mezinárodních společností pro které úspěšně implementovali jejich řešení založené na systémech Enterprise Resource Planning: Microsoft Dynamics AX, NAV nebo CRM a také SharePoint nebo specifický Business Intelligence. MS Project a integrace.

Mise WBI je pomáhat zákazníkům vybudovat obchodní systém, který jim umožní růst dynamicky a uspět v tvrdé konkurenci. Odvoláním na úspěšné splnění vize WBI je členství v 2012 Inner Circle a často členství v President 's Club pro Microsoft Dynamics (naposledy v roce 2012) a spokojenost zákazníků WBI.

Silný tým WBI v oblasti Microsoft Dynamics AX a Microsoft Dynamics NAV je také zodpovědný za lokalizaci Microsoft Dynamics NAV 2013 pro Slovensko a také legislativní lokalizaci AX 2012 R2 pro Slovensko založenou na PLLP smlouvě s Microsoftem. WBI je orientováno pouze na Microsoft produkty, pokrývající hlavní proud kompetencí Microsoftu. V oblasti ERP řešení je WBI silné v oblastech, kde IT znalosti jsou kombinovány s obchodními znalostmi vertikálně.

MECOMS™ Partner: WBI (SK)

WBI WBI sa zameriava na dodávky riešení a služieb založených na najnovších technológiách Microsoftu v Českej republike a na Slovensku. Pôsobiac viac ako 10 rokov v tejto oblasti, vedia, že zameranie sa na potreby zákazníkov je kľúčové. Stovkám ich zákazníkom WBI prináša konkurenčnú výhodu, pomáha im znižovať náklady, zlepšuje efektivitu a umožňuje im odpovedať flexibilne na meniace sa podmienky trhu.

WBI implementácie v Českej a Slovenskej republike (v 9 regionálnych pobočkách) sú vykonávané viac ako 140 vysoko vyškolenými odborníkmi, kvalifikovanými Microsoftom pre individuálne produkty a komplexné riešenia. V oboch krajinách bol WBI udelený najvyšší status Microsoftu, Microsoft Gold Certified Partner, ktorý je najlepším dôkazom ich schopností a kompetencií. Avšak najlepšou referenciou pre WBI sú stovky domácich a medzinárodných spoločností pre ktoré úspešne implementovali ich riešenia založené na systémoch Enterprise Resource Planning: Microsoft Dynamics AX, NAV alebo CRM a tiež SharePoint alebo špecifický Business Intelligence, MS Project a integrácie.

Misia WBI je pomáhať zákazníkom vybudovať obchodný systém, ktorý im umožní rásť dynamicky a uspieť v tvrdej konkurencii. Odvolaním sa na úspešné splnenie vízie WBI je členstvo v 2012 Inner Circle a často členstvo v President‘s Club pre Microsoft Dynamics (naposledy v roku 2012) a spokojnosť zákazníkov WBI.

Silný tím WBI v oblasti Microsoft Dynamics AX a Microsoft Dynamics NAV je tiež zodpovedný za lokalizáciu Microsoft Dynamics NAV 2013 pre Slovensko a tiež legislatívnu lokalizáciu AX 2012 R2 pre Slovensko založenú na PLLP zmluve s Microsoftom. WBI je orientované výlučne na Microsoft produkty, pokrývajúce hlavný prúd kompetencií Microsoftu. V oblasti ERP riešení je WBI silné v oblastiach, kde IT znalosti sú kombinované s obchodnými znalosťami vertikálne.